[Burichan]  [Futaba]  -  [WT]  [Strona główna] [Zarządzaj]

[Powrót]
Tryb postowania: Odpowiedź
Email
Temat   (reply to 1820)
Wiadomość
Plik
Hasło  (do usuwania postów i plików)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 436 unique user posts. Zobacz katalog obrazów

  • Blotter updated: 2018-10-12 Show/Hide Show All

Plik 155638958656.jpg - (52.33KB , 1160x470 , dafak.jpg )
1820 No. 1820
dafaq?
>> No. 1821
>stawianie serwera na ubuntu
ludzie, wszystko ma jakieś granice


Usuń post []
Hasło  
Report post
Powód  


www.000webhost.com